Định hướng phát triển
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

I. Về đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Bình Quý đã thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI trong điều kiện nền kinh tế cả nước gặp không ít khó khăn do thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá cả hàng hóa, vật tư tăng cao... Nhưng với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của huyện, cả hệ thống chính trị cùng với đảng viên và nhân dân toàn xã đã vào cuộc quyết liệt, tập trung khắc phục khó khăn, huy động mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra. Kinh tế có mức tăng trưởng khá; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; an ninh, chính trị được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, kinh tế có bước phát triển nhưng thiếu bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, đời sống nhân dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn; an ninh chính trị được ổn định, nhưng trật tự an toàn xã hội còn xảy ra phức tạp và có chiều hướng tăng; công tác xử lý các vấn đề liên quan đến tài nguyên khoán sản, làm nhà trái phép đôi lúc còn chậm; công tác tuyên truyền vận động chưa được sâu rộng, vai trò lãnh đạo chỉ đạo của một số chi ủy, chi bộ chưa cao; năng lực tham mưu và điều hành của một vài cán bộ từ xã đến thôn, tổ còn hạn chế; công tác xây dựng Đảng còn một số mặt tồn tại.

Từ nay đến năm 2025, Đảng bộ và nhân dân toàn xã tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục củng cố để công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới sau 5 năm và xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại hạn chế tồn tại trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

          II. Mục tiêu, phương hướng chung, các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2020-2025

1. Mục tiêu

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công cuộc đổi mới; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực để tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; thường xuyên củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng xã Bình Quý phát triển toàn diện, bền vững.

2. Phương hướng chung

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng bộ và các tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng chính quyền vững mạnh toàn diện, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động và tổ chức các phong trào, các cuộc vận động.

Tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng phát triển kinh tế của huyện. Vận dụng các cơ chế, chính sách của Trung ương và tỉnh, huyện, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy tiến độ triển khai, công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án quan trọng, các công trình trọng điểm, nhất là các dự án trọng điểm được đầu tư trong thời gian đến nhằm tạo động lực, sức bật trong phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng cao tỷ trọng thương mại dịch vụ, công nghiệp - xây dựng; tập trung các nguồn lực để thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế, dân số, gia đình, trẻ em. Thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, tạo việc làm mới, chính sách đối với gia đình có công với nước, các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.

3. Các chỉ tiêu chủ yếu

3.1- Chỉ tiêu về kinh tế

(1)- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 9-10%

(2)- Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 60 triệu đồng/người/năm.

(3)- Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp chiếm dưới 20%, Công nghiệp - Xây dựng chiếm trên 35%, Thương mại- Dịch vụ chiếm 45%.

(4)- Tổng sản lượng lương thực cây có hạt hằng năm đạt trên 8.000 tấn.

(5)- Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hằng năm >10%.

(6)- Vốn đầu tư phát triển từ NSNN do tăng hằng năm đạt trên 25% tổng chi ngân sách địa phương.

(7)- Thu hút từ 03 doanh nghiệp trở lên đầu tư vào địa phương.

3.2- Chỉ tiêu về văn hóa- xã hội

(8)- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm trên 10 hộ[1]. Đến năm 2025, cơ bản xóa hết hộ nghèo (theo chuẩn hiện nay, trừ hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội và hộ nghèo thuộc nhóm đối tượng khác).

(9)- Phấn đấu xây dựng thành công xã đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. 50% thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

(10)- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 80%; số lao động được tạo việc làm mới bình quân hằng năm trên 400 người; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trên 70%; xuất khẩu lao động cả nhiệm kỳ đạt trên 100 lao động.

(11)- 100% trường học trên địa bàn xã đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3. Phấn đấu 75% trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Số học sinh đúng độ tuổi vào lớp đạt 100%, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 98% trở lên.

(12)- Phấn đấu 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

(13) Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi còn dưới 4%; Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia trong giai đoạn mới.

(14)- 90% thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa; 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

3.3- Chỉ tiêu về môi trường

(15)- Tỷ lệ số hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Tỷ lệ số hộ dân sử dụng nước sạch đạt trên 50%.

(16)- 100% hộ dân tham gia phân loại rác và đóng phí môi trường.

3.4- Chỉ tiêu về quốc phòng – an ninh

(17)- Giữ vững xã đạt chuẩn vững mạnh về quốc phòng, an ninh. Giao quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu giao.

(18)- Hằng năm trên 95% cơ quan, trường học, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.

3.5- Chỉ tiêu về xây dựng Đảng

(19)- Hằng năm phấn đấu kết nạp 6 đảng viên trở lên.

(20)- Phấn đấu xây dựng Đảng bộ hằng năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Bình quân hằng năm có 90% chi bộ đảng trực thuộc đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu không có chi bộ đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Trên 90% đảng viên được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1- Thực hiện tốt công tác quy hoạch; tập trung phát triển kinh tế toàn diện, bền vững; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trong dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, tái cơ cấu ngành nông nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

1.1. Triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất định kỳ và hằng năm, quy hoạch nông thôn mới… làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã. Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý hiện trạng, quản lý đất đai trên địa bàn.

1.2- Nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản

Tập trung đổi mới tổ chức sản xuất nông nghiệp, ưu tiên phát triển nông - lâm nghiệp theo hướng phát huy thế mạnh về điều kiện tự nhiên của từng vùng. Thực hiện quy hoạch, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng phải gắn liền với quy hoạch thủy lợi, tích tụ tập trung ruộng đất, liên kết sản xuất và đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh để thu hút mạnh các nguồn lực đầu tư vào nông nghiệp, ứng dụng cơ giới hoá nông nghiệp các tiến bộ khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm theo chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tiếp tục thực hiện tích tụ tập trung ruộng đất, giải quyết căn bản tình trạng đất bỏ hoang không sản xuất. Thu hút kêu gọi đầu tư các dự án phát triển kinh tế, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Phấn đấu tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 8.500 tấn, giá trị sản phẩm trồng trọt trên 01 ha canh tác đạt 45 - 50 triệu đồng.

Tiếp tục thực hiện phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại đảm bảo môi trường. Tạo điều kiện thuận lợi, kêu gọi đầu tư phát triển trang trại chăn nuôi tập trung tại các khu đã quy hoạch, từng bước giảm đáng kể chăn nuôi nhỏ lẻ. 

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng xã nông thôn mới, phấn đấu xây dựng đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2025, 50% thôn đạt thôn văn hóa kiểu mẫu. Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền và công tác thi đua xây dựng nông thôn mới.

1.3- Đẩy mạnh phát triển công nghiệp

Tích cực kêu gọi thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tạo động lực để chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ chính trị “về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045”. Phối hợp với các ban, ngành liên quan và xã Bình Định Bắc thực hiện mở rộng quy hoạch cụm công nghiệp Bình An (thôn Quý Xuân, Bình Quý).  Đảm bảo vệ sinh môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện phát triển các doanh nghiệp tư nhân; ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Khuyến khích, nhân rộng phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Khôi phục, phát triển một số ngành nghề hiện có; xây dựng một số ngành nghề mới. Quy hoạch một số vùng nguyên liệu, thu hút nhà đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp.

1.4- Chú trọng phát triển thương mại - dịch vụ

Xác định thương mại – dịch vụ là lĩnh vực ưu tiên phát triển của xã và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu kinh tế địa phương. Tập trung khai thác và phát huy các ngành dịch vụ có tiềm năng và lợi thế như xây dựng, y tế, giáo dục, viễn thông, vận tải, các dịch vụ vui chơi, giải trí...  

1.5. Tăng thu ngân sách, đảm bảo chi thường xuyên, tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển

Tập trung xây dựng các giải pháp cụ thể, quyết liệt, có hiệu quả, tiếp tục tăng cường chỉ đạo điều hành NSNN theo từng tháng và từng quý. Đẩy mạnh hơn nữa công tác xúc tiến đầu tư thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào vào địa bàn xã để tạo nguồn thu ổn định, tự chủ nguồn thu ngân sách. Thực hiện các dự án khai thác quỹ đất tại địa phương nhằm tạo nguồn thu phát triển kết cấu hạ tầng theo đúng các quy định pháp luật liên quan, tạo nguồn lực quan trọng nhất để phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội của xã.

Tích cực làm tốt công tác rà soát, triển khai các nhiệm vụ thu, chi đảm bảo đáp ứng thu cầu thực tế của địa phương và phù hợp với nguồn vốn được phân bổ. Thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ nhiệm vụ chi, tránh tiêu cực, lãng phí. Cân đối vốn đầu tư đảm bảo đúng luật đầu tư công về nguồn vốn, thời gian thực hiện dự án ngắn và phát huy hiệu quả, đặc biệt không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

2- Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế

2.1- Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy, Chương trình số 19-CTr/HU, ngày 26/7/2017 của Huyện ủy Thăng Bình về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, huy động mọi nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục- đào tạo.

2.2- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và thông tin, truyền thông

Khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Tranh thủ công nghệ tiên tiến, lợi thế của nước đi sau, đi tắt, đón đầu, tận dụng tối đa lợi thế lao động của địa phương và khai thác có hiệu quả năng lực sản xuất hiện có để phát triển những ngành công nghiệp mũi nhọn, tiềm năng. Triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học công nghệ.

2.3- Tăng cường xây dựng, chăm lo phát triển văn hóa, con người

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 38-CTr/HU của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TWvề "xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước". Đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở mỗi gia đình, dòng tộc, địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong nhân dân, khắc phục sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, nhất là ở thế hệ trẻ. Chú trọng giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phấn đấu từ năm 2020 trở đi có trên 90% số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Chú trọng xây dựng văn hóa công vụ trong công sở, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, tận tuỵ, hết lòng phục vụ nhân dân.

2.4- Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Nâng cao chất lượng công tác dân số, gia đình, trẻ em. Tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của xã hội đối với công tác chăm sóc, bảo vệ bà mẹ và trẻ em. Tiếp tục duy trì và giảm tỷ suất sinh thô bền vững; giảm tỷ lệ sinh ba trở lên; duy trì và giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi.

2.5- Triển khai thực hiện tốt chính sách đối với người có công, thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội

Thực hiện tốt các chính sách, chế độ ưu đãi người có công; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa nhằm huy động các nguồn lực của cộng đồng để chăm sóc người có công, huy động các nguồn lực của xã hội hỗ trợ người có công có hoàn cảnh khó khăn có mức sống từ trung bình khá trở lên. Triển khai thực hiện các chương trình, dự án về giảm nghèo bền vững. Thực hiện có hiệu quả các chính sách bảo đảm an sinh xã hội cho mọi người dân. Nâng cao hiệu quả hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tại nạn lao động, tai nạn nghề nghiệp...

3- Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện tốt phòng, chống thiên tai

Quản lý tốt tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn xã. Bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường. Đưa nội dung bảo vệ môi trường vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và các chương trình dự án đầu tư; chú trọng tiêu chí môi trường trong lựa chọn dự án đầu tư. Ngăn chặn, đẩy lùi vi phạm khai thác tài nguyên trái phép. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ về quản lý đất đai, quản lý hiện trạng, quản lý theo quy hoạch; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép. Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường; xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

4- Bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường giáo dục kiến thức quốc phòng-an ninh, xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV đảm bảo số lượng, chất lượng; tổ chức huấn luyện, diễn tập, giao quân đạt chỉ tiêu kế hoạch; phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước âm mưu “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. 

Thực hiện tốt nhiệm vụ giữ ổn định chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và các tệ nạn xã hội; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

5- Tăng cường công tác nội chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí; cải cách tư pháp

Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trong cán bộ, đảng viên, công chức. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách tư pháp. Tăng cường công tác kiểm và xử lý kết luận sau thanh tra. Coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xác định rõ phổ biến giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng theo Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo… hạn chế đơn thư khiếu nại đông người, vượt cấp. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

6- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận, đoàn thể và các hội quần chúng theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định. Tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội theo Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội”. Củng cố, kiện toàn bộ máy của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của công tác vận động quần chúng trong tình hình mới. Phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Tập trung lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò làm chủ của người dân. Thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với nhân dân để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân. Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Quy định 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chú trọng công tác tôn giáo, xây dựng giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức, công tác thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh.

7- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính; tinh giản biên chế và cơ cấu lại tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp trong việc quyết định và ban hành các nghị quyết; tăng cường vai trò giám sát của HĐND trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách của Nhà nước; nâng cao chất lượng các kỳ họp, các cuộc tiếp xúc cử tri; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tăng cường khả năng phối hợp trong việc thực thi các chính sách, quy hoạch, kế hoạch. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong thực thi công vụ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính để nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của ủy ban nhân dân xã. Kiên quyết đấu tranh phòng chống các biểu hiện quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí.

Tập trung nghiên cứu, đề ra các giải pháp để thực hiện mục tiêu 03 giảm trong cải cách hành chính là: Giảm thủ tục, giảm thời gian và giảm chi phí cho nhân dân và doanh nghiệp. Áp dụng có hiệu quả các ứng dụng, phần mềm quản lý công việc phục vụ công tác.

8- Tăng cường xây dựng Đảng vững mạnh

8.1- Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức

Tăng cường đổi mới việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bằng những hình thức, phương pháp phù hợp. Tiếp tục đổi mới và coi trọng hơn nữa việc bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, gắn việc học tập lý luận để áp dụng vào thực tiễn.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực. Thực hiện tốt các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Thực hiện nghiêm Quy định số 615-QĐ/HU về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng lãnh đạo chủ chốt của địa phương.

Cấp ủy thường xuyên theo dõi, nắm bắt và dự báo kịp thời tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên các lĩnh vực đời sống xã hội nhằm lãnh đạo, chỉ đạo xử lý tình hình kịp thời, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, không để xảy ra “điểm nóng”. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

8.2- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức xây Đảng

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gắn với việc tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. Đổi mới mạnh mẽ, đột phá về công tác cán bộ. Tổ chức thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, trung thực và công tâm, lấy chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ, sự tín nhiệm của nhân dân làm thước đo chính để đánh giá cán bộ. Kiên quyết sàng lọc, bãi nhiệm, đề xuất buộc thôi việc đối với những cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp. Tổ chức phân công nhiệm vụ, bố trí, sử dụng cán bộ đúng với sở trường, năng lực.

Thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ; kịp thời thẩm tra, xác minh, đề xuất kết luận chính xác lịch sử chính trị và chính trị hiện nay, góp phần làm trong sạch nội bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo hướng vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật; khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt ở các tổ chức cơ sở đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự gương mẫu, gần dân, có trách nhiệm với dân, có phẩm chất, đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, chú trọng chất lượng và đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

8.3- Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo Điều lệ Đảng, quy định của Trung ương, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm của cấp ủy đảng. Tăng cường kiểm tra những lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm như chấp hành các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, công tác cán bộ, quản lý, sử dụng vốn, ngân sách, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đền bù, giải phóng mặt bằng...; tập trung kiểm tra, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, những vụ việc nổi cộm mà dư luận quan tâm. Thực hiện tốt Quy định số 01-QĐi/TW ngày 10/5/2018 của Bộ Chính trị về trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác phòng, chống tham nhũng.

UBKT Đảng ủy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, chiến đấu; kết luận kiểm tra phải rõ ràng, minh bạch; xử lý công tâm, khách quan; kỷ luật nghiêm minh, thuyết phục. Chủ động tham mưu cấp ủy đảng trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng theo dõi, phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của UBKT đủ về số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để chủ động tham mưu kịp thời, hiệu quả cho cấp ủy đảng trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa UBKT với các tổ chức đảng trong việc xem xét khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên.

8.4- Tăng cường công tác dân vận của Đảng

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. Chủ động tham mưu cho cấp ủy có chủ trương, biện pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả về công tác dân vận trong tình hình mới; nhất là những lĩnh vực nhân dân có nhiều bức xúc, những vấn đề mới nảy sinh. Đổi mới phương thức vận động quần chúng theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân nhân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, các chính sách dân tộc, tôn giáo…Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân.

Quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đối với công tác dân vận, phải thấu suốt quan điểm "Cách mạng là sự nghiệp của dân, do dân và vì dân", thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" nhằm phát huy mọi tiềm năng sáng tạo và vai trò làm chủ của nhân dân.

8.5- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Cấp ủy, tổ chức đảng cần rà soát lại quy chế tổ chức, hoạt động, mối quan hệ công tác với các cơ quan trong hệ thống chính trị, nhất là giữa cấp ủy với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp; mối quan hệ trong nội bộ từng cơ quan, trách nhiệm của người đứng đầu và mối quan hệ giữa tập thể cấp ủy, tổ chức đảng với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế chất vấn trong Đảng. Nâng cao vai trò lãnh đạo của tập thể cấp ủy Đảng và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề mới phát sinh ngay từ cơ sở. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong Đảng.

III- Tổ chức thực hiện

- Các chi bộ đảng, chính quyền, Mặt trận các hội đoàn thể  chính trị xã hội căn cứ Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và tình hình thực tế của địa phương để xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện.

- Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ và chỉ đạo các ngành triển khai thực hiện.

- Khối Dân vận tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết đề ra.

- Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy giúp Ban Chấp hành Đảng bộ theo dõi kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, tham mưu cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy theo dõi, chỉ đạo./.[1] Hiện nay, toàn xã còn 103 hộ nghèo, trong 65 hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội không thể thoát nghèo, còn lại 38 hộ nghèo không thuộc chính sách bảo trợ xã hội. Nên nếu bình quân mỗi năm giảm được trên 10 hộ như chỉ tiêu Nghị quyết thì đến năm 2025 xã sẽ xóa hết hộ nghèo (theo chuẩn hiện nay, trừ hộ thuộc chính sách bảo trợ xã hội và nhóm đối tượng khác)
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

I- Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu.

1- Mục tiêu:

Tập trung khai thác mọi tiềm năng, vận dụng các cơ chế phù hợp để tạo sức bật mới trong phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Phát triển mạnh mẽ thương mại, dịch vụ trên cơ sở xây dựng nông thôn mới.

Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với tăng trưởng và phát triển kinh tế; thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, dân số, gia đình, trẻ em, văn hóa, thể thao, thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội. Ngăn chặn và đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

2- Một số chỉ tiêu chủ yếu trong 5 năm đến:

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân cả giai đoạn 2015-2020 tăng 11,3% năm. Trong đó cơ cấu kinh tế: Công nghiệp- xây dựng tăng 25%; thương mại-dịch vụ tăng 40%; nông lâm thủy sản tăng 35%.

- Cơ cấu kinh tế đến năm 2020: Nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản chiếm 35%. Công nghiệp-xây dựng chiếm 25%; thương mại, dịch vụ chiếm 40%;

          - Sản lượng lương thực cây lúa hằng năm đạt trên 8720 tấn/năm.

- Tổng đàn gia súc: 10.000 con (Trong đó, đàn trâu 2000 con, đàn bò 3.200 con, đàn heo 4.800con).

- Tổng đàn gia cầm: 70.000 con (Trong đó, đàn gà  24.000 con, đàn vịt  42.500 con, gia cầm khác 3.500 con)

          - Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 28 - 40 triệu đồng/người/năm vào năm 2020.

          - Phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới vào cuối năm 2015.

          - Phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,5%; giảm tỷ suất sinh thô hằng năm 0,9%o; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 3% vào năm 2020.

          - Đến năm 2020 có 4/4 trường đạt chuẩn quốc gia.

          - Đến năm 2016,  8/8 thôn đạt chuẩn thôn văn hóa.

- Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa trên 85%.

          - Hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ hằng năm.

          II- Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

          1- Lĩnh vực kinh tế.

          1.1- Sản xuất nông nghiệp:

          Phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện, bền vững trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình địa phương, theo nhu cầu của thị trường, có hiệu quả kinh tế cao và bền vững. Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, đưa cơ giới hóa, các loại giống mới có năng suất chất lượng cao phù hợp với điều kiện tự nhiên của xã vào đồng ruộng nhằm tăng thu nhập cho nông dân. Phấn đấu đến năm 2020 ước cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp: Chăn nuôi chiếm 35%, trồng trọt chiếm 45%, thủy sản chiếm 5%, lâm nghiệp chiếm 15%. Xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, gia trại Dựa trên quy hoạch xây dựng nông thôn mới, tiến hành quy hoạch cánh đồng tập trung chuyên canh sản xuất lúa giống tại thôn Qúy Hương; xây dựng và hình thành vùng sản xuất rau sạch tại thôn Qúy Thạnh, chuyển đổi diện tích trồng lúa năng suất thấp sang sản xuất các loại cây trồng cạn có giá trị kinh tế cao.

          Tiếp tục phát triển đàn gia súc, gia cầm, đưa chăn nuôi lên thành ngành sản xuất chính, giá trị chiếm tỷ trọng 35% trong nội bộ ngành nông nghiệp. Hình thành các mô hình chăn nuôi heo, chăn nuôi bò nhốt bán thâm canh, trong đó chủ yếu là nuôi heo siêu nạc, bò theo hình thức hộ gia đình, đưa tỷ lệ bò lai sind chiếm tỷ lệ 80% tổng đàn bò, nuôi gia cầm siêu thịt, siêu trứng; tập trung đầu tư, ứng công nghệ sinh học trong chăn nuôi, như khuyến kích nông dân chăn nuôi trên mô hình đệm lót sinh học, sử dụng hầm khí sinh học Biogas. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời tăng cường công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, nâng tỷ lệ tiêm phòng hằng năm đạt trên 80% tổng đàn.

          Tích cực tranh thủ và lồng ghép tốt các nguồn vốn để thủy lợi hóa đất màu, xây dựng các công trình thủy lợi như kênh mương nội đồng, trong đó tập trung cho các cánh đồng đã DĐĐT. Tiếp tục thực hiện chủ trương dồn điển đổi thửa, cải tạo vườn tạp. Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của 2 hợp tác xã nông nghiệp.

          1.2- Xây dựng nông thôn mới:

          Chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo Đề án xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015. Coi trọng việc củng cố tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý, Ban Phát triển và nhiệm vụ tuyên truyền vận động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Tích cực huy động mọi nguồn lực, sức đóng góp của người dân cho mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến cuối năm 2015 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

          1.3- Công nghiệp - Xây dựng, thương mại - dịch vụ:

          Khuyến khích mở rộng ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, phát triển thương mại - dịch vụ để giải quyết lao động tại chỗ; quy hoạch và xây dựng chợ đầu mối của xã để thu hút và mở rộng các hoạt động thương mại, dịch vụ; chuyển đổi và mở rộng hình thức hoạt động của HTX dịch vụ. Định hướng và chuyển dịch dần theo hướng phát triển kinh tế vùng của huyện và tỉnh là du lịch đồng quê, sinh thái phát triển dịch vụ cộng đồng. Bố trí quy hoạch một số điểm công nghiệp.

          1.4- Nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường:

          Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường. Chú trọng đến công tác quy hoạch sử dụng đất theo Đồ án quy hoạch nông thôn mới, triển khai thực hiện tốt công tác đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng và quản lý hiện trạng các dự án trọng điểm trên địa bàn xã.

          Tập trung chỉ đạo, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại các điểm kinh doanh trên địa bàn xã, kịp thời chấn chỉnh những vi phạm, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của nhân dân về bảo vệ môi trường sinh thái, vận động nhân dân thực hiện tốt đề án thu gom rác thải. Kiên quyết xử lý những trường hợp khai thác cát trái phép.

          1.5- Hoạt động tài chính ngân sách:

          Tập trung thu ngân sách, khai thác quỹ đất, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; tăng cường khai thác và quản lý tốt các nguồn thu, điều hành và sử dụng ngân sách theo đúng Luật Ngân sách, đồng thời thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách.

          2- Lĩnh vực văn hóa xã hội.

          Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt chú trọng nhiều hơn công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhân cách, đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Phấn đấu đến năm 2017 có 4/4 trường đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục duy trì phổ cập giáo, chống mù chữ. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài; nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng.

          Thực hiện tốt Chương trình hành động của Đảng ủy về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin cổ động trực quan phục vụ các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước và nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Phát huy hơn nữa hoạt động của trạm truyền thanh xã, Tổ biên tập phát thanh để chuyển tải kịp thời những chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân.

          Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình hành động của Đảng ủy “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020” về thực hiện Nghị quyết TW5 (khóa XI). Coi trọng việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt Kết luận 22-KL/HU ngày 28/12/2012 của Huyện ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 22/01/2002 của Ban Bí thư (khóa IX) về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở”. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm y tế, nâng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, tiến đến thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân.

          Nâng cao chất lượng công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Có những giải pháp hữu hiệu để đạt mức giảm tỷ suất sinh thô hằng năm 0,5%0; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn 8%; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 3% vào năm 2020; làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

          Tiếp tục thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho người có công, gia đình chính sách. Đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, phấn đấu đến năm 2020, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,5% theo Đề án xây dựng nông thôn mới.

          3- Lĩnh vực quốc phòng - an ninh.

          Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Thông tư 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT. Thông tri số 08-TTr/HU ngày 20/02/2014 của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

          Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng – an ninh trong tình hình mới. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

          Triển khai thực hiện tốt công tác tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng; công tác diễn tập chiến đấu trị an theo cơ chế Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực bảo vệ cơ quan. Hoàn thành công tác tuyển quân hằng năm.

          4- Cải cách hành chính:

          Tập trung xây dựng chính quyền vững mạnh; thực hiện nghiêm việc quản lý xã hội bằng pháp luật. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của UBND xã; củng cố phát huy vai trò của thôn, tổ tự quản. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở.

          Tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tích cực đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ đạt chuẩn theo quy định. Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, có tác phong làm việc khoa học, có ý thức tổ chức kỷ luật, công tâm với công việc, đồng thời đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức.

          Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của chính quyền. Thực hiện tốt công tác dân vận của chính quyền.

       Thông báo

Liên kết web