Chi tiết tin
Đảng, Mặt trận, đoàn thể
Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc
Tác giả: Trương Quang Ánh .Ngày đăng: 30/09/2019 .Lượt xem: 88 lượt.
     

Bình Quý phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt nam

trong công tác tuyên truyền, vận động

   Xã Bình Quý, là một xã vùng trung của huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, cách trung tâm huyện 4 km về phía Tây; có diện tích tự nhiên 2.980,96ha gồm: đất nông nghiệp 2.278,73 ha, đất phi nông nghiệp 690,14 ha, đất chưa sử dụng 12,09 ha. Đất lâm nghiệp 229 ha (trong đó rừng sản xuất 64,85 ha). Có gần 3.500 hộ và trên 14.000 nhân khẩu. Có 06thôn với 46 tổ đoàn kết, thôn đông dân nhất là gần 650 hộ. Bình Quý có Quốc Lộ 14E, đường Cao Tốc Đà Nẳng-Quảng Ngãi, đường sắc Bắc Nam đi qua.
Quy hoạch nhiều cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa giống, lúa sạch... cánh đồng giống thuộc tổ 18,19 thôn Quý Hương, tổ 3,7 thôn Quý Phước, tổ 4,5 Quý Mỹ, lúa sạch tổ 10,11 thôn Quý Phước...Vùng trồng cây ngắn ngày cụ thể: Cây ngô 80 ha, khoai lang 30 ha, sắn 95 ha, đậu phộng 360 ha, cây mía 3 ha. Số lao động trong toàn xã được đào tạo và giải quyết việc làm hơn 650 người, lao động đi nước ngoài là 06 người. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 ước tính 35 triệu/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo hiện còn  3,15 %

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền, Ủy ban MTTQ xã và Ban công tác Mặt trận ở thôn đã không ngừng nâng cao tính chủ động, sáng tạo, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tập trung phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng và củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, MTTQ xã Bình Quý đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã đẩy mạnh việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động mọi khả năng đóng góp của người dân trong việc xây dựng và phát triển địa phương. Chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín, hướng dẫn và giải quyết kịp thời những nhu cầu chính đáng của người dân theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, đưa các phong trào thi đua ngày càng hoạt động hiệu quả, thiết thực, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy người dân vươn lên trong lao động sản xuất, thoát nghèo, làm giàu chính đáng, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ xã đã tích cực vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Vì vậy diện mạo ở các thôn của xã đã dần thay đổi theo hướng văn minh, sạch đẹp, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy. Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ xã đã phối hợp với UBND xã triển khai cho các thôn tổ chức xây dựng hương ước, quy ước, hướng dẫn các hộ gia đình nắm được các tiêu chí để đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hóa” và “Khu dân cư văn hóa” “Tộc họ văn hóa”, đồng thời thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy những mặt tích cực, khắc phục những hạn chế để danh hiệu văn hóa được công nhận đảm bảo đúng thực chất, phát huy hiệu quả của cuộc vận động. Năm 2018, xã có 2828/3270 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỉ lệ 86,7 %. 6/6 thôn được công nhận đạt và giữ vững thôn văn hóa, 100% các cơ quan, đơn vị đều giữ vững cơ quan văn hóa.

Bên cạnh đó, MTTQ đã phối hợp với UBND xã trong việc tuyên truyền nhân dân tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn xã Bình Quý. Với việc thực hiện nếp sống văn hoá theo hướng văn minh, tiến bộ đã góp phần xoá đói, giảm nghèo cho các hộ dân mà vẫn giữ được những nét đặc trưng của dân tộc. Đồng thời, duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các ngày lễ hội truyền thống của dân tộc, của địa phương...

MTTQ và Ban công tác Mặt trận thôn cũng đã tích cực phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền trong việc vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, đến nay đã có 92,6% hộ tham gia. Vận động nhân dân tích cực ủng hộ, giúp đỡ các hộ khó khăn, vùng bị thiên tai, ủng hộ quỹ Vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học khuyến tài. Vào các dịp lễ, tết tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình khó khăn, gia đình chính sách. Năm 2019, đã vận động và phối hợp với UBND xã hỗ trợ sửa chữa nhà cho 06 hộ gia đình nghèo trị giá 140 triệu đồng. Vận động nhiều hộ gia đình hiến đất, cây cối để làm đường nông thôn và đóng góp nhiều ngày công lao động xây dựng đường làng, ngõ xóm.

Hàng năm, Ủy ban MTTQ xã phối hợp với các đoàn thể và Công an ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng và thực hiện các mô hình theo hướng xã hội hóa với hình thức; Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” ở cơ sở như: “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”; vận động đăng ký giao ước thi đua bảo vệ an ninh tổ quốc.

Trong phát triển kinh tế, MTTQ đã cùng với Đảng ủy, UBND xã tập trung chỉ đạo người dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Quan tâm đầu tư hạ tầng cơ sở, các vấn đề xã hội nông thôn được quan tâm giải quyết tốt, an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Vì vậy, sản xuất đã có những chuyển biến tích cực, năng suất lúa bình quân 64 tạ/ha, thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/năm. Đến nay xã còn 3.15% hộ nghèo. Xã đã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015, đang lộ trình xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở thôn Quý Phước đến năm 2020. Những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, vận động đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, làm cho diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, qua đó phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy các tiềm năng, sức mạnh nội lực từ gia đình, dòng họ, địa bàn khu dân cư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, thời gian tới MTTQ xã sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tăng cường, đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương đạt hiệu quả và thiết thực. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác theo chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận cấp trên, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Hai là, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, MTTQ tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên cùng cấp xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; duy trì việc đăng ký các danh hiệu văn hóa; tuyên truyền vận động mọi người tích cực hưởng ứng tham gia thành phong trào phát triển mạnh mẽ ở khu dân cư; đồng thời làm tốt công tác bình xét, biểu dương khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua, làm cho cuộc vận động thực sự đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.

Bà là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, trong đó chú trọng các hình thức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, trang bị thông tin, tài liệu; giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả trên các lĩnh vực.

Bốn là, nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, hằng năm bổ sung quy ước, hương ước của khu dân cư, động viên nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, cán bộ công chức và đại biểu dân cử, làm tốt công tác hòa giải mâu thuẫn ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng. Phát huy vai trò tích cực của các tập thể, cá nhân điển hình, động viên mỗi cá nhân, từng gia đình trong phong trào tự quản, tương thân tương trợ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xó đói, giảm nghèo.

Năm là, hàng năm kiện toàn, củng cố Ban công tác Mặt trận ở thôn, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến người dân như đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng; chăm lo sự nghiệp giáo dục; chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; bảo vệ môi trường; giúp đỡ người lầm lỗi và làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa với người có công, gia đình chính sách... để người dân thấy được kết quả cụ thể, tạo sự phấn khởi vì công sức đóng góp của mình đã thành hiện thực và chính họ cũng được hưởng thành quả đó. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “thôn văn hóa” “tộc văn hóa”, hướng tới xây dựng thành công 6/6 thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu./.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đại hội Đảng lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025
Hội nghị sơ kết mặt trận
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, BÁN CHUYÊN TRÁCH XÃ BÌNH QUÝ NĂM 2020
Đoàn xã Bình Quý tổ chức các hoạt động Xuân tình nguyện năm 2020
Ngày Đại đoàn kết
Thông báo

Liên kết web